PRIVACY STATEMENT / PRIVACYVERKLARING

1. OVER DIT PRIVACY STATEMENT

Als beheerder van beleggingsinstellingen verwerkt Credit Linked Beheer B.V. gegevens over personen (“persoonsgegevens”). Credit Linked Beheer B.V. handelt daarbij in de regel als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Credit Linked Beheer B.V. respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacy verklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:
Lt. Gen. Heutszlaan 10, 3743 JN, Baarn
Postbus 676, 3740 AP, Baarn
Telefoonnummer: 085-007 25 00

U kunt ook contact opnemen via de website clbeheer.nl, onder Contact, of per e-mail naar info@clbeheer.nl

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie over een natuurlijke persoon, waarmee kan worden achterhaald wie deze persoon is. Namen, adressen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld e-mailadressen en foto’s. Degene over wie de gegevens gaan, noemen we de betrokkene. Gegevens over organisaties, zoals bedrijven, zijn in de regel geen persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw pesoonsgegevens?
Op deze websites van Credit Linked Beheer B.V. kunt u allerlei formulieren invullen om informatie op te vragen of om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Ook vindt u via onze website verschillende kanalen om met ons, of met partijen met wie Credit Linked Beheer B.V. samenwerkt, in contact te komen. Op het moment dat u daarvan gebruik maakt, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet van dienst zijn.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken onder andere de volgende (persoons)gegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;
 • geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, en geslacht;
 • kopie van uw identiteitsbewijs;
 • registratie van potentiële huurders bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel;
 • BSN en IBAN van (potentiële) participanten of (potentiële) huurders.

Wat is het doel van de verwerking van deze gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze organisatie:

 • het beoordelen, accepteren van potentiële participanten;
 • het beoordelen, accepteren van potentiële huurders;
 • het beheren van ons klantenbestand;
 • het (laten) beheren van onze websites;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens voor statistische doeleinden;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?
Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een participantenovereenkomst of huurovereenkomst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; bijvoorbeeld het voldoen
 • aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen tenzij u ons daarvoor toestemming geeft of als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als Credit Linked Beheer B.V. gebruik maakt van een andere partij om u van dienst te zijn en als het dan nodig is dat wij uw peroonsgegevens met hen delen dan maken we met deze partij afspraken over privacy en informatiebeveiliging. Indien deze partij voor Credit Linked Beheer B.V. ‘verwerker’ is van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG blijft Credit Linked Beheer B.V. verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties.

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst en daarna zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?
Als betrokkene (eigenaar van uw persoonsgegevens) hebt u een aantal rechten waar we u graag op willen wijzen. Van sommige rechten kunt u uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat samengevat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij u welke gegevens wij van u verwerken, met welk specifieke doel en op welke manier wij dat doen.
 • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): u kunt als dat nodig is uw persoonsgegevens laten wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
 • Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om uw gegevens mee te nemen naar een andere organisatie of daar naartoe over te laten dragen.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

3. BEVEILIGING

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

4. OVERIG

Wijziging privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om de privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via info@clbeheer.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.