DISCLAIMER

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze Website van Credit Linked Beheer (“Website”) alsmede op de op of via de Website aan u ter beschikking gestelde Informatie, aanbevelingen, Prospectussen en/of diensten (“Informatie”). Door deze Website te bekijken en de daarop geboden Informatie te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmede in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden Informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de verstrekte Informatie kunnen geen rechten worden ontleend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Credit Linked Beheer is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

De Website bevat links naar externe internetpagina’s. Credit Linked Beheer is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze Website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze Website.

Afbeeldingen op de Website hebben slechts een indicatieve waarde, tenzij specifiek wordt vermeld dat het afgebeelde vastgoed deel uitmaakt van een aangekocht dan wel mogelijk aan te kopen complex van huurwoningen.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Informatie bij Credit Linked Beheer.

Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Credit Linked Beheer.

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of Informatie op deze Website plaatst of deze toestuurt aan Credit Linked Beheer via e-mail of anderszins, zal Credit Linked Beheer gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Credit Linked Beheer zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij Credit Linked Beheer terzake van alle schade en kosten die Credit Linked Beheer lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Deze Website en alle op deze Website gepubliceerde Informatie (inclusief deze voorwaarden zelf) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze Website en de daarop gepubliceerde Informatie ontstaan.