HET FONDS

KENMERKEN EN RISICO’S

Het Ecowoningen Fonds belegt via winstdelende leningen aan Werkmaatschappij Ecowoningen B.V. in jonge en nieuwe, duurzame en zeer energiezuinige huurwoningen en appartementen in Nederland, voornamelijk in de vrije sector. Het fonds is per 31 december 2019 door de overheid aangewezen als fiscaal groenfonds, waardoor particuliere deelnemers kunnen profiteren van een jaarlijks belastingvoordeel (onder voorwaarden) van minimaal 1,28% en maximaal 2,38%.
Reclame: Behoudens de inhoud van het prospectus, de jaarrekeningen en het essentiële-informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd.
Kenmerken
 • Per 31 december 2019 door de overheid aangewezen fiscaal groenfonds
 • Duurzaam beleggen in één van de groenste woningfondsen van Nederland
 • Deelnemen vanaf € 5.000
 • Geen dividendbelasting verschuldigd
 • Verwacht dividend rendement (uitkering per kwartaal) vanaf 5,0%* tot ultimo 2021 en oplopend tot 6,6%* in 2030
 • Verwacht effectief jaarrendement is 7,9%*
 • Exclusief 1,28% – 2,38% jaarlijks belastingvoordeel, onder voorwaarden, voor groene beleggingen

Verwacht effectief rendement

Particuliere beleggers in het Ecowoningen Fonds zullen, bij het welslagen van de emissie, gaan profiteren van een stabiel direct verhuurrendement uit de aankopen van nieuwe en jonge, duurzame en zeer energiezuinige woningen en appartementen. Bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt kan een extra rendement worden verkregen wanneer aangekochte woningen op termijn vrijkomen en zullen worden verkocht. Dit leidt naar verwachting tot 5,0%* dividend tot ultimo 2021, oplopend tot 6,6%* en een totaal effectief jaarrendement van 7,9%*. De genoemde percentages zijn exclusief het jaarlijks belastingvoordeel.

Jaarlijks belastingvoordeel van maximaal 2,38%

Belegt u als particulier in een groenfonds, dan kunt u aanspraak maken op een jaarlijks belastingvoordeel, bestaande uit een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting in box 1. Het voordeel bedraagt, onder voorwaarden, minimaal 1,28% en maximaal 2,38% per jaar, waarmee het netto rendement wordt vergroot. Belastingvoordeel voor groene beleggingen is vermogensafhankelijk en zou door aanpassingen in fiscale regelgeving in de toekomst kunnen wijzigen.

Risico’s

Beleggen in het Ecowoningen Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Er kunnen
zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Wanneer u een deelneming in het fonds overweegt, staat u op het punt een beleggingsproduct te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is. Lees voor de beleggingsbeslissing het door de AFM goedgekeurde prospectus zorgvuldig om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om te beleggen volledig te begrijpen. Het maximale verlies dat een participant kan lijden is het bedrag van zijn of haar deelname. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het fonds te laten inkopen.

De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten.Goedkeuring houdt niet meer in dan dat het prospectus begrijpelijk, consistent en volledig is.

De volgende risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement:

 • Risico op waardevermindering: Een waardedaling van de woningportefeuille leidt tot een lagere rentabiliteit en lagere waarde van de participaties.
 • Risico van beperkte verhandelbaarheid: De participaties zijn niet beursgenoteerd en er zal ook geen beursnotering worden aangevraagd. De participaties zijn beperkt verhandelbaar in de zin van de Wft. De looptijd van het Ecowoningen Fonds is voor onbepaalde duur. Niettegenstaande de aanwezigheid van een terugkoopfaciliteit kan een belegger langer aan deze belegging zijn gebonden dan verwacht of gewenst is.
 • Marktrisico: Verslechterende omstandigheden op de woningmarkt, door bijvoorbeeld veranderingen in het economische klimaat, kunnen leiden tot tegenvallende resultaten van het fonds.
 • (Her)financieringsrisico: Omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Daarnaast kan een situatie ontstaan, waarbij herfinanciering alleen mogelijk blijkt tegen ongunstige voorwaarden (of in het geheel niet mogelijk blijkt).
 • Renterisico: Ongunstige rentebewegingen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte rentelast op de financiering.
 • Risico op wijziging (fiscale) regelgeving: De fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen.

Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld. Klik hier voor het document.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het gemiddelde dividend en het verwachte rendement zijn berekend over de prognose looptijd van het fonds.

Prospectus
BROCHURE

WONING
PORTEFEUILLE

Met de opbrengst van de emissie van het Ecowoningen Fonds worden (voornamelijk) vrije sector huurwoningen gekocht met een hoogwaardig afwerkingsniveau. Het energielabel van de aan te kopen woningen zal vrijwel altijd A++++ zijn. Minimaal 70% van alle woningen en appartementen die door het fonds gekocht worden, zullen beschikken over een groenverklaring. Dit houdt in dat het energieprestatiecoëfficiënt niet hoger is dan 65% van de eis die geldt in het Bouwbesluit 2012 en voor de bouw duurzaam geproduceerd hout is gebruikt.
Beleggingsbeleid
 • Aankoop van Nederlandse huurwoningen in de te liberaliseren en vrije sector
 • Minimaal 70% wordt belegd in duurzame en zeer energiezuinige woningen (groenverklaring)
 • Belegging in Nederland, met uitzondering van krimpgemeenten in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen
 • Gespreide woningportefeuille
 • Voorkeur voor ontwikkeling modulair gebouwde woningen

De getoonde afbeeldingen van de woningen betreffen artist impressions van woningen uit het Groenwoningen Fonds, die voldoen aan het beleggingsbeleid van het Ecowoningen Fonds en vergelijkbaar zijn met woningprojecten die zullen worden gekocht voor het Ecowoningen Fonds.

BEHEERDER

CREDIT LINKED BEHEER B.V.

Credit Linked Beheer is opgericht in 2012 en houdt zich bezig met het oprichten, structureren en beheren van vastgoedgerelateerde beleggingen voor eigen rekening en risico en/of voor derden. Credit Linked Beheer opereert alleen in Nederland, beschikt over een door de AFM verleende vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft. en heeft vier Nederlandse woningfondsen in beheer;
 • Huurwoningen Nederland Fonds (2014)

 • Groenwoningen Fonds (2016)

 • Duurzaamwoningen Fonds (2018)

 • Ecowoningen Fonds (2019)

Voor het eerste, in 2014 gestarte, Huurwoningen Nederland Fonds, werd tijdens de eerste emissie 5 miljoen euro geplaatst. De meest recente, vijfde emissie van dit fonds werd in augustus dit jaar gesloten bij 70 miljoen euro geplaatst kapitaal. De organisatie, die inmiddels uit 45 medewerkers bestaat, heeft ruim 1.250 woningen in beheer, gespreid over meer dan 60 locaties in Nederland met een totale fondswaarde van € 360 miljoen. In november 2019 werd Credit Linked Beheer de winnaar van de FD Gazellen top 100 van het Financieele Dagblad en is daarmee de snelst groeiende onderneming van Nederland, gemeten over de periode 2016 tot en met 2018.

Oprichter en algemeen directeur van Credit Linked Beheer is de heer Eduardo Alvarez. Na zijn studie econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam heeft hij ervaring opgedaan bij verschillende financiële instellingen, waaronder de ING Groep, Achmea Global Investors en Delta Lloyd Bank op het gebied van Asset & Liability Management en Portfolio Management. Het management van Credit Linked Beheer heeft ruime ervaring met het initiëren van vastgoed gerelateerde beleggingen.

Op 11 september 2018 is de Raad van Commissarissen opgericht. De AFM heeft de drie leden van de RvC getoetst en goedgekeurd. De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren R.P.H. Paardenkooper (gepensioneerd en voormalig medeoprichter van Credit Linked Beheer B.V.), S.W.M.M. Maassen (voormalig lid van het investment team van NPM Capital en vervult diverse toezichthoudende functies) en P.P.M. Valk (voormalig directeur ING Corporate Clients).

Credit Linked Beheer is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Baarn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56583656.

De directie van Credit Linked Beheer B.V., zijnde de door de toezichthouder getoetste beleidsbepalers, bestaat uit drie natuurlijke personen; de heer E. Alvarez, mevrouw F.E. de Jongh Swemer en de heer R. Mulder.

Eduardo Alvarez – Algemeen directeur en medeoprichter

Analytisch opgeleid met een zeer ruime ervaring in asset & liability management, portfolio management en het structureren van fondsen op basis van assett-backed securities, opgedaan bij gerenommeerde financiële instellingen als de ING Groep, Achmea Global investors en Delta Lloyd Bank . De heer Alvarez heeft eind 2012 Credit Linked Beheer opgericht.

Félice de Jongh Swemer – Directeur bedrijfsvoering

Bedrijfskundig opgeleid en ruim 20 jaar ervaring in vastgoed. Mevrouw de Jongh Swemer is verantwoordelijk voor het optimaliseren en bewaken van alle bedrijfsprocessen, waarbij zij verantwoording aflegt aan de AFM en de Raad van Commissarissen. In haar loopbaan heeft zij ruime ervaring opgedaan in het maken van projectbegrotingen en financieringen, de aan- en verkoop van vastgoed, due diligence trajecten, portfoliobeheer en projectontwikkeling.

Roderik Mulder – Financieel directeur

Na zijn studie economie is de heer Mulder werkzaam geweest voor de ING Bank in corporate banking, risk management en treasury. Na deze periode is hij 11 jaar actief geweest als chief finance and risk officer bij een vastgoed vermogensbeheerder. In deze laatste rol was de heer Mulder onderdeel van de directie en verantwoordelijk voor accounting, reporting en risk management. In 2001 heeft hij een MBA afgerond van INSEAD in Frankrijk.

CONTACT

CONTACT

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u het onderstaande formulier invullen of een email sturen naar info@clbeheer.nl. Een van onze medewerkers neemt vervolgens spoedig contact met u op.

LT. Gen. van Heutszlaan 10
3743 JN Baarn

info@clbeheer.nl
085 – 007 25 00
Voordat u de contactaanvraag kunt versturen controleren we of u een mens bent en geen computer (robots)*
* verplichte velden